Umów się na bezpłatną konsultację z inżynierem druku 3D i zamów próbne części

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

(zwany dalej „Regulaminem„)

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług przez spółkę Cubic Inch spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 16/117, 01-581 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511354, NIP 5252588001, REGON 147268250, wysokość kapitału zakładowego: 10.000 zł, adres poczty elektronicznej: print@cubicinch.pl, numer telefonu: +48 575 997 038 (dalej: „Cubic Inch”), za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: www.cubicinch.pl (zwanego dalej „Stroną”). Każda osoba, która chce korzystać z Serwisu, musi uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Właścicielem Strony jest Cubic Inch.
 3. Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników. Cubic Inch w ramach Strony udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o prezentowanych przez siebie produktach.
 4. Do prawidłowego korzystania ze Strony niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Ponadto wymagane jest spełnienie poniższych wymagań:
 1. włączona obsługa plików cookies;
 2. akceptacja i zapoznanie się z informacją o prywatności i polityce cookies.
 1. Strona nie jest sklepem internetowym i za jej pośrednictwem nie jest możliwe zawarcie umowy (oznacza to, że m.in. reklamy, cenniki i inne informacje o produktach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). 
 2. Klient może skierować zapytanie w sposób wskazany w §2 Regulaminu i po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków umowy, składa on zamówienie, które traktowane jest jako oferta zakupu określonej/określonego usługi/towaru.
 3. Zawarcie umowy następuje wskutek przyjęcia (potwierdzenie) przez Cubic Inch zamówienia, celem jego realizacji. 

 

 • 2. SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia mogą być składane w następujący sposób:

 1. telefonicznie pod numerem telefonu +48 575 997 038;
 2. pocztą e-mail na adres print@cubicinch.pl;
 3. wypełniając formularz zamówienia umieszczony na Stronie w zakładce szybka wycena i wgranie pliku z projektem druku.

 

 • 3. REALIZACJA ZŁOŻONYCH ZAMÓWIEŃ
 1. W celu zrealizowania zamówienia niezbędne jest podanie danych kontaktowych zamawiającego oraz adresu dostawy. 
 2. Przyjęte zamówienie zostanie potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 3. W przypadku gdy zamówienie budzi wątpliwości lub dane podane przez Użytkownika uniemożliwiają potwierdzenia jego danych, Cubic Inch zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. 
 4. Użytkownik, który złożył zamówienie do realizacji przez Cubic Inch modelu 3D według własnego projektu i na podstawie dostarczonych przez siebie materiałów jest wyłącznie odpowiedzialny za przygotowanie i opracowanie modelu cyfrowego 3D przesłanego do wydruku oraz, że wysłany model cyfrowy 3D odpowiada produktowi, który miał zostać wydrukowany. 
 5. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu Użytkownik dostarcza gotowy do wydruku cyfrowy model 3D w pliku w uprzednio uzgodnionym formacie. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Cubic Inch zastrzega sobie prawo zweryfikowania, iż oprogramowanie drukarki prawidłowo odczytuje plik i tym samym posiada możliwość wydrukowania przedmiotu zamówienia.
 6. Anulowanie zamówienia lub jego zmiana (bez zgody Cubic Inch) są możliwe do chwili potwierdzenia jego realizacji przez Cubic Inch.
 7. Cubic Inch zapewnia realizację wydruku zgodnie z projektem i wg technicznych możliwości wg specyfikacji producenta drukarek 3D jedynie po przedstawieniu przez Klienta modelu cyfrowego oraz dokumentacji technicznej 2D tzw rysunku technicznego.

 

 • 4. SPOSOBY, KOSZTY I TERMINY DOSTAWY
 1. Zrealizowane zamówienie dostarczane jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, w tym UPS(dalej zwani jako: „Dostawca”).
 2. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
 3. W przypadku braku innych uzgodnień termin realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy Cubic Inch lub potwierdzenia warunków jego realizacji. Cubic Inch realizuje również wydruki ekspresowe w terminie do 3 dni roboczych.
 4. Użytkownik ponosi opłatę za doręczenie zrealizowanego zamówienia pod wskazany adres, która jest określona w warunkach i kosztach dostawy.
 5. Cubic Inch nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe doręczanie przesyłek z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia stanu dostarczonego przedmiotu zamówienia w obecności kuriera. W przypadku wykrycia uszkodzeń niezbędne jest sporządzenie stosownego protokołu szkody, zawierającego opis zaistniałych w transporcie uszkodzeń, który jest podstawą wymiany produktu na nowy.

 

 • 5. PŁATNOŚCI
 1. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód dokonania realizacji zamówienia.
 2. Formy płatności:
 1. przelew bankowy;
 2. tradycyjna forma płatności w okienku kasowym (na poczcie, w banku i w wybranych punktach);
 3. płatność przy odbiorze, gotówka lub „za pobraniem”

 

 • 6. PRAWO ODSTĄPIENIA I ZWROT ZREALIZOWANEGO ZAMÓWIENIA
 1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówienia w przypadku zamówienia produktu standaryzowanego (rzecz prefabrykowana). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik musi poinformować Cubic Inch o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Użytkownika może być wysłane na adres e-mail: print@cubicinch.pl lub na adres Cubic Inch (adres do doręczeń: Cubic Inch, ul. Julianowska 37, 05-500 Piaseczno k. Warszawy).
 3. Użytkownik nie ponosi kosztów w przypadku odstąpienia od Umowy, chyba że wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Cubic Inch. Cubic Inch nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia od Umowy, koszty związane ze zwrotem zamówienia ponosi Użytkownik.
 4. Cubic Inch niezwłocznie prześle Użytkownikowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres e-mail Użytkownika.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do odesłania Cubic Inch wskazanego w oświadczeniu zamówienia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia Cubic Inch oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Zwrot wszystkich kwot z tytułu płatności za zrealizowane zamówienie i jego dostawę należnych Użytkownikowi z tytułu odstąpienia od Umowy następujące w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Cubic Inch dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Cubic Inch nie zaproponował Użytkownikowi, iż sam odbierze zwracane zrealizowane zamówienie, Cubic Inch będzie miało prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zwrot towaru należy dokonać na adres Cubic Inch, ul. Julianowska 37, 05-500 Piaseczno k. Warszawy (z dopiskiem: „Zwrot”). Warunkiem odstąpienia od Umowy i skutecznego zwrotu zrealizowanego zamówienia jest, aby zwracane zrealizowane zamówienie znajdowało się w właściwie zabezpieczonym opakowaniu i nie nosiło śladów użytkowania. .
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy wygasają wszystkie powiązane umowy dodatkowo zawarte przez Użytkownika, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełnione przez Cubic Inch lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Cubic Inch.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku określonym w art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Użytkownikowi, który nie jest jednocześnie Konsumentem.
 • 7. REKLAMACJE
 1. Realizatorem zamówienia jest Cubic Inch. Cubic Inch dokona wszelkich starań, aby zrealizowane zamówienie było jak najwyższej jakości, a w przypadku realizowania zamówienia na rzecz Konsumenta – wolne od wad. W przypadku wystąpienia awarii zrealizowanego zamówienia prosimy o zastosowanie się do poniższych informacji, które przyczynią się do usprawnienia obsługi.
 2. Cubic Inch prowadzi wsparcie techniczne drogą elektroniczną pod adresem: print@cubicinch.pl lub numerem telefonu: +48 575 997 038. Wszelkiego rodzaju zapytania dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu zrealizowanego zamówienia powinny być zgłoszone na powyżej podany adres e-mail lub numer telefonu.
 3. Każde zrealizowane zamówienie przez Cubic Inch objęte jest procedurą reklamacyjną, jeśli jest niezgodne z Umową lub w inny sposób wadliwe. Użytkownik uprawniony jest do żądania od Cubic Inch naprawy/wymiany zrealizowanego zamówienia na nowy lub obniżenia ceny lub jest uprawniony do odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika jako osoby reklamującej, wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do zrealizowanego zamówienia oraz zdjęcia wskazujące na wadliwy wydruk. Reklamację należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail print@cubicinch.pl. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Cubic Inch skontaktuje się z Użytkownikiem z prośbą o jej uzupełnienie.
 5. W przypadku chęci odstąpienia przez Użytkownika od umowy zastosowanie mają postanowienia zawarte w § 6. Regulaminu.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany listownie lub drogą elektroniczną przez Cubic Inch. 
 7. Wszelkie uwagi związane z obsługą zamówienia, terminem jego realizacji oraz dostarczeniem zrealizowanego zamówienia, nie są objęte niniejszą procedurą reklamacyjną i powinny być zgłaszane bezpośrednio do Cubic Inch na adres wskazany w § 7. ust. 4 Regulaminu. • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów będzie prawo polskie, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony, wynikającej
  z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego pobytu Konsumenta.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). 
 3. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej aplikacji internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów Wypożyczenia będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu konsumentem akcie prawnym. 
 5. Spory powstałe pomiędzy Cubic Inch a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Cubic Inch.