Umów się na bezpłatną konsultację z inżynierem druku 3D i zamów próbne części

Polityka Prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zbieranych w trakcie działalności strony jest Cubic Inch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Krasińskiego 16 lok. 117, 01-581, Warszawa, , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000511354, NIP: 525-258-80-01, REGON: 147268250, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 zł., numer telefonu: 601 295 375 adres e-mail rodo@3inch.pl, dalej zwany „Administratorem”.

1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.1 Do przeglądania strony internetowej „www.cubicinch.pl” („Strona”) i korzystania z funkcjonalności, które oferuje.

1.2 W celach marketingowych: np.: w celu wysyłania automatycznych powiadomień drogą elektroniczną (sms lub email) – informacji handlowych i promocyjnych dotyczących usług/produktów oferowanych przez naszą firmę.

1.3 Obowiązki prawne: wypełnianie obowiązków przewidzianych przez właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego,

1.4 Prawa administratora: wykonywanie praw Administratora i ich obrona, gdziekolwiek zajdzie taka potrzeba oraz realizacja uprawnień użytkowników.

1.5 Działanie Strony Internetowej obejmuje funkcjonowanie odpowiednich systemów informatycznych i działania wspomagające działanie strony, w szczególności w postaci plików cookies. Pliki cookies mogą być zarówno umieszczane na Twoim komputerze, jak i pobierane na podstawie wyborów dokonanych na stronie. W skład plików cookies wchodzą:

a) Nawigacyjne i sesyjne pliki cookie: zwiększają komfort przy przeglądaniu strony internetowej,

b) Funkcjonalne pliki cookie: pozwalają na przeglądanie strony z zastosowaniem listy kryteriów (np. język), podnosząc tym samym jakość usług świadczonych przez stronę.

1.6 Administrator nie prowadzi procesu profilowania na podstawie zebranych danych osobowych ani innych w pełni zautomatyzowanych procesów przetwarzania danych.

2. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1 Wynikające z wykonania Umowy: wykonanie umowy, której są Państwo Stroną.

2.2 Zgoda: dobrowolna zgoda, mogąca zostać wycofana w dowolnym momencie.

2.3 Obowiązki prawne: konieczność wywiązania się z obowiązków prawnych.

2.4 Prawa administratora: uzasadniony interes.

3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1 Cele umowne i obowiązki prawne: czas obowiązywania podstawy prawnej wydłużony o czas przedawnienia roszczeń, na podstawie których osoba, której dane są przetwarzane może dochodzić swoich praw przed odpowiednimi organami administracji publicznej i sądami. W przypadku osoby, która wypełniła formularz kontaktowy, będzie to czas wskazany w odpowiednim obowiązku informacyjnym.

3.2 Cele marketingowe: do wycofania zgody na przetwarzanie danych do tych celów. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność dotychczasowego przetwarzania. Administrator może przechowywać ograniczone dane użytkownika do czasu przedawnienia roszczeń użytkownika związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora wyłącznie w celu obrony swoich praw.

3.3 Termin usunięcia: po upływie terminów przechowywania danych, o których mowa powyżej, Państwa dane osobowe zostaną usunięte, zniszczone lub przekształcone w dane anonimowe, zgodnie z odpowiednimi procedurami zgodnymi z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4. PRZETWARZANE DANE

4.1 Przedmiot przetwarzania: w ramach działania strony internetowej i związanej z nią działalności Administratora przetwarzane są dane osobowe uzyskane w ramach prowadzenia strony tj. uzyskane od użytkowników w formularzach oraz poprzez pliki cookies.

4.2 Dane osobowe przetwarzane w celach umownych i wynikających z przepisów prawa: dane imienne, teleadresowe, data urodzenia i dane zawarte w formularzu kontaktowym.

4.3 Dane osobowe przetwarzane na potrzeby wysyłki materiałów marketingowych: dane imienne, dane kontaktowe, dane administracyjno-księgowe, dane zebrane przez pliki cookie zainstalowane na Stronie.

4.4 Dane osobowe przetwarzane na potrzeby funkcjonowania strony: obejmujące m.in.: adresy IP lub nazwy domen komputerów użytkowników, które łączą się ze stroną, Ujednolicony Identyfikator Zasobów URI (Uniform Resource Identifier), godzina wysłania żądania do serwera, sposób wysłania żądania, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi zwracanej przez serwer oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym użytkownika, informacje dotyczące zachowania użytkownika na Stronie, podstronach, które zostały odwiedzone lub wyszukiwane w celu dopasowania komunikatów Strony oraz sprecyzowanie danych dotyczących przeglądania strony, np. plików cookie.

5. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Obowiązek lub brak obowiązku przekazania danych osobowych wynika z określonej podstawy prawnej przetwarzania. Fakt uzupełnienia przez użytkownika danych w formularzu kontaktowym i wysłanie tegoż formularza stanowi złożenie oświadczenia woli w zakresie przetwarzania danych. Tym samym, w celu realizacji wyżej opisanych celów, przetwarzanie danych jest obowiązkowe.

5.2 Brak obowiązku podania danych osobowych ma miejsce w przypadku udzielenia zgody na wysyłkę materiałów marketingowych. Zgoda na przetwarzanie danych, w celach marketingowych jest dobrowolna a brak jej udzielenia oznaczać będzie, iż Państwa dane nie będą przetwarzane w tym celu. Udzielenie niniejszej zgody jest niezależne od przetwarzania danych w celach określonych w pkt 5.1.

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Dane mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom wykonującym zadania zlecone przez Administratora. Administrator zapewnia, iż ww. podmioty będą przetwarzać dane tylko w ramach celów i instrukcji określonych przez Administratora oraz zgodnie z przyjętymi standardami ochrony danych osobowych. Lista podmiotów przetwarzających stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki Prywatności. Przekazanie danych dotyczy w szczególności podmiotów zajmujących się: a. organizacją kampanii marketingowych; b. utrzymaniem i rozwojem stron internetowych; c. badaniami rynku i pokrewnymi.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH ZA GRANICĘ

Zebrane dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza potencjalnym przekazaniem plików cookies przez naszych partnerów w związku z korzystaniem z narzędzi Google Analytics.

8. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

8.1 Uprawnienia Użytkowników: kontaktując się z Administratorem pod adresem rodo@3inch.pl, użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich usunięcia, poprawienia błędnych danych, uzupełnienia niekompletnych danych, a także do ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych przez art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora. Ponadto, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na mocy zgody (patrz: zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych), Użytkownik ma prawo otrzymać dane w czytelnym formacie łatwym do odtworzenia na urządzeniach elektronicznych, a także, jeśli jest to technicznie możliwe, przekazać je innemu administratorowi.

8.2 Cofnięcie zgody: Użytkownik ma prawo odwołać udzieloną zgodę do celów marketingowych w każdej chwili, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingowych. Użytkownikowi przysługuje prawo wyrażenia woli otrzymywania ww. informacji drogą tradycyjną lub elektroniczną. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Urzędu Ochrony Danych Osobowych kraju członkowskiego, w którym obecnie mieszka lub pracuje, lub kraju, w którym doszło do domniemanego naruszenia praw.

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administrator stosuje daleko posunięte środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych osobowych, ich niepoprawnemu albo niezgodnemu z prawem użyciu lub przejęciu.